IskolánkrólKollégium

A családok életében izgalmas feladatot jelent és felelős döntést kíván a továbbtanuló gyermek iskolaválasztása. A középfokon tanulóknak kb. egyharmada csak kollégiumi háttérrel tudja a középfokú végzettséget megszerezni. A kollégista élet választása egyben sajátos életforma vállalását is jelenti.

Kollégiumunk az iskolával egybeszervezett, egy területen, közös tantestülettel működő bentlakásos intézmény, úgynevezett internátus. Az internátus az iskola nevelési-oktatási munkájának fontos területe.

Kollégiumunkban 180 diákot tudunk két épületrészben, 6-8 ágyas szobákban elhelyezni. Az internátus szilenciumi termei, valamint a lakószobák biztosítják - megfelelő nevelőtanári irányítással és ellenőrzéssel - a diákok tanórákra való felkészülését.

A közösségi nevelés legfőbb színtere a kollégiumi csoport, melyek megszervezése során törekszünk a "családias légkör" kialakítására. Egy csoportba különböző életkorú tanulók tartoznak, így a felsőbb évfolyamos csoporttársak segítik az új diákok beilleszkedését, illetve így hatékonyabb a kialakult értékrend átadása, megtartása.

Csoportvezető nevelőtanáraink igyekeznek a bizalom és a kölcsönösség légkörét megteremtve tanácsaikkal segíteni a problémájukkal hozzájuk forduló diákokat és az érdeklődő szülőket.

Iskolánk és kollégiumunk hagyományrendszerével (angyalavató, karácsonyi ünnepség, diáknap), tanórán kívüli foglalkozásaival, a szabadidő megszervezésének változatos módjaival (mozi-, színház-, illetve uszodalátogatás) hozzájárul az itt eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez.

A legkorszerűbben felszerelt számítógépterem, könyvtár, játékszoba, televíziók, videók, házimozi, tornaterem, kondicionálóterem, sportpálya és parkosított udvar biztosítják az aktív kikapcsolódást, szórakozást és pihenést.

A diák és a szülő számára azzal is szeretnénk megkönnyíteni a döntést a megfelelő iskola és kollégium megválasztásában, hogy szeretettel várjuk nyílt napunkon, ahol a kollégium is meglátogatható, illetve itt alkalom nyílik még bővebb tájékoztatásra.

Internátusi napirend

Időpont Tevékenység
06:30 Ébresztő: az ügyeletes tanár ébreszti a tanulókat
06:30 - 06:50 Tisztálkodás, öltözködés, takarítás
06:50 - 07:15 Reggeli az ebédlőben önkiszolgáló módon nevelőtanári felügyelettel két turnusban
07:00 v. 07:45 A kollégium elhagyása (0. vagy 1. órára)
A tanuló köteles a tanítási napra szükséges minden felszerelést (tanszert, tornafelszerelést) magával vinni, ugyanis 12:00 óráig a kollégiumban hagyott tárgyakért - még szaktanári kérés ellenére sem - szabad bemenni.
07:20 - 08:00 Az ügyeletes tanár megrendeli a következő tanítási napra az étkezést (kollégista tanuló esetén: reggeli, ebéd, vacsora).
Az étkezést lemondani rendkívüli hazautazás miatt az ügyeletes nevelőnél vagy csoportvezetőnél lehet a tárgynapot megelőző reggel 07:00 óráig. Amennyiben a tanuló a kollégiumba való, rendtől eltérő visszautazását nem jelzi, a kollégiumba érkezés szabályainak megfelelően az étkezést nem tekintjük lemondottnak.
Az ügyeletes tanár reggeli feladata a szobák és közös helyiségek rendjének ellenőrzése. 0-tól 5-ig pontoz, illetve írásbeli megjegyzéseket tehet. A pontozás eredményéről a tanulók a faliújságra kifüggesztett heti értékelésből értesülnek. A tanév végén a legtöbb pontot szerzett szobában lakó tanulók jutalmat kapnak.
08:00 - 12:00 A kollégium zárva tart (ekkor nincs tanári ügyelet).
Ebben az időtartamban csak külön kollégiumvezetői engedéllyel, az ő utasítása szerint tartózkodhatnak a tanulók a kollégiumban (pl.: versenyre való felkészülés). Beteg tanuló ellátását a házirend melléklete szabályozza. Abban az esetben, ha a tanuló reggel az ügyeletes tanár engedélyével vagy délelőtt folyamán osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel megy orvoshoz és ő a tanórákon való további részvétel alól a tanulót mentesíti, akkor a tanuló köteles az erről szóló igazolást az osztályfőnöknek vagy pótosztályfőnöknek, illetve távollétük esetén az igazgatóhelyettesnek bemutatni és tőle írásbeli engedélyt (formanyomtatványt) kérni arra, hogy az orvos utasítása szerint a kollégiumba távozzon, illetve hazautazhasson. Az engedélyt a tanuló a betegápolónak átadja, aki gondoskodik a tanuló további ellátásáról.
11:40 - 14:30 Ebéd nevelőtanári felügyelet mellett külön ebédeltetési rend szerint.
15:00 - 15:45 Pótszilencium, felzárkóztató foglalkozások. A kijelölt tanulók számára kötelező.
16:15-ig Kimenő és szabadfoglalkozás.
Az utolsó tanítási órát követően a tanulók szabadidejüket igyekezzenek kulturáltan, tartalmasan eltölteni. A szabadidő eltöltésére igénybe lehet venni a kollégium, az iskola helyiségeit (klub, könyvtár, számítástechnika terem), betartva a házirendben megfogalmazott helyiséghasználat szabályait. A kimenő alatt szem előtt kell tartani, hogy a házirend a kollégium területén kívül is érvényes. Délutáni kimenőre az 5., 6. és 7. évfolyamra járó tanulók (életkoruk miatt) csak az ügyeletes tanár engedélyével mehetnek. Kimenő és szabadidő alatt Mezőtúr területének elhagyásához a kollégiumvezető engedélye szükséges.
16:00 - 16:20 A tanulók számára uzsonna.
16:30 - 1715
illetve
17:25 - 18:10
illetve
18:20 - 19:00
Szilencium van a kijelölt szilenciumi termekben külön szilenciumi beosztás szerint, melyet a kollégiumvezető készít el minden tanévben szeptember 1-jéig. A szilenciumon minden tanulónak kötelező részt venni. A tanuló jó tanulmányi eredménye alapján a csoportvezető tanár engedélyével tanulhat a hálószobában (szabadszilencium).
19:00 - 19:30 Vacsora az ebédlőben önkiszolgáló módon az ügyeletes tanár felügyeletével.
19:30 - 21:00 Foglalkozások (foglalkozási terv szerint), rendezvények.
21:00 Létszámellenőrzés, felkészülés a takarodóra (tisztálkodás, takarítás).
21:45 Takarodó, központi villanyoltás.
21:45 - 24:00 Takarodó után külön ügyeletes tanári engedéllyel a tanulószobában csendes, mások nyugalmát a legkisebb mértékben sem zavaró módon lehet tanulás céljából tartózkodni.

Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi”
(Péld 18,17–24)

17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. 18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. 20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. 21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. 22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. 23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. 24 Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi" (21). A szó elszáll? Jézus bántó szavainkat a gyilkossággal együtt említi (Mt 5,22), és figyelmeztet, hogy felelőtlen beszédünknek önmagunkra nézve is komoly következménye van (Mt 12,36–37). Nem kellene Isten kegyelmét kérve sokkal jobban odafigyelni a beszédünkre?

RÉ 89 MRÉ 89