IskolánkrólAz iskolai közösségi szolgálat

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően:
"Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető" (Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés)

"Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni" (54. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97.§ 2. bekezdés).

A fent említett törvénynek, valamint a Nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek megfelelően intézményünk, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda vállalja a tanulók közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását, a feladat teljesítését felügyelő és koordináló pedagógus, pedagógusok kijelölését, az érintett tanulóközösség felkészítését a közösségi szolgálat elvégzésére (szabályok /etikai, egyéb/ betartása, egészséget nem veszélyeztető magatartás, viselkedés).

A törvény pedagógiai céljain túl fontos, hogy az elvégzett tevékenység minden érintett személy számára hasznos legyen.

Intézményünk Pedagógiai Programjának, valamint Etikai Kódexének alapvető feladata tanulóink hitbeli, közösségi, erkölcsi, esztétikai nevelése.

Véleményünk szerint lényeges, hogy intézményünk tanulója olyan feladatot lásson el, amellyel hozzájárul a helyi közösség és a befogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségének javításához, fejlődik szociális érzékenysége, embertársai iránti toleranciája, problémamegoldó képessége.

A közösségi szolgálat a Nemzeti köznevelési törvény szerint beépül a köznevelés rendszerébe kötelező jelleggel. Ennek megfelelően intézményünk a mellékelt táblázat szerint nyújt lehetőséget a tanulók közösségi szolgálatának teljesítéséhez.

Ssz. Iskolai rendezvények 9. 10. 11.
1. Tájékoztató, előadás a közösségi szolgálatról 3 óra - -
2. Angyalavató 3 óra 3 óra -
3. Szalagavató - - 8 óra
4. Ballagás 3 óra 3 óra 7 óra
5. Záró foglalkozás, megbeszélés - - 1 óra

Ssz. Egyházközségi rendezvények 9. 10. 11.
1. "SZERETETHÍD" program 2 óra 2 óra 2 óra
2. "72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL" program - 2 óra 2 óra
3. "Szendy Pál" és "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona - 8 óra 12 óra

Időszakosan meghirdetett lehetőségeink:

 • Temető - tanári sírok gondozása: 2 óra
 • Templomtakarítás: 2 óra
 • Énekkar, fellépésenként: 1 óra

Amennyiben a diák a felsorolt rendezvények mindegyikén részt vesz, teljesül a törvény által előírt 50 órás közösségi szolgálat. Egyéni igények szerint ettől a tervezettől el lehet térni, ebben az esetben a szülő által aláírt kérvényt kell benyújtani az intézmény főigazgatójának. Az iskolai rendezvényeken való részvétel ebben az esetben is kötelező.

Intézményünk főigazgatójának joga van a közösségi szolgálatot szabályozó törvény és iskolánk Etikai Kódexében és Pedagógiai Programjában megfogalmazott alapelvek, értékek és célok tükrében a Szülők által megfogalmazott egyéni kérelmeket felülbírálni!

A közösségi szolgálat során a tanuló az intézmény által kiadott naplóban pontos, naprakész adminisztrációt köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A naplót a befogadó intézmény pecsétjével és aláírásával igazolja.

Felelősök, feladatkörök

a) A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá gondoskodik arról, hogy az intézményben az osztályfőnökök nyilvántartsák és folyamatosan vezessék a tanulók iskolai közösségi szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és a naplóban.

b) A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős az alábbiak megszervezéséért:

 • éves munkaterv készítése
 • helyi lehetőségek feltérképezése
 • a fogadó helyekkel való kapcsolattartás,
 • a tanulók előzetes felkészítése, motiválása
 • a tapasztalatok pedagógiai célú feldolgozása.

c) az osztályfőnök feladata:

 • együttműködik az iskolai koordinátorral
 • jelentkeztetés, adminisztrálás, dokumentálás, ellenőrzés, igazolás
 • szülők tájékoztatása.

A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában

 1. az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógus(oka)t (koordinátorok, osztályfőnök)
 2. a helyi lehetőségek feltérképezése, együttműködési szerződések megkötése a jogszabályi feltételeknek megfelelő külső partnerekkel.
 3. a tanulók és szülők tájékoztatása a választható lehetőségekről, a javasolt ütemezésről
 4. a tanulók jelentkeztetése formanyomtatványon (Közösségi szolgálati Napló)
 5. a közösségi szolgálat ütemezett teljesítése a jelentkezés alapján, közösségi szolgálati napló vezetése
 6. a teljesítés ellenőrzése negyedévente, adminisztrálása a közösségi szolgálati naplóban
 7. az éves munka értékelése, tapasztalatok feldolgozása, éves teljesítés rögzítése a tanügyi dokumentumokban
 8. az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása.

A közösségi szolgálat dokumentálása

 • az iskola együttműködési megállapodást köt a megvalósításban részt vevő külső szervezetekkel.
 • a tanuló tanévenként jelentkezési lapot tölt ki (Naplóban), amely tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, a szülő/gondviselő aláírását.
 • a tanuló folyamatosan vezeti közösségi szolgálati naplóját az iskola által előírt formátumban, melyet az osztályfőnök negyedévente ellenőriz és kézjegyével lát el.
 • az osztálynaplóban, törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök tanév végén rögzíti a közösségi szolgálat (rész)teljesítését.
 • iskolaváltás esetén, illetve a szolgálat teljesítése után az iskola igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről két példányban, melyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézmény irattárában marad.
 • az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése előfeltétele az érettségi vizsga megkezdésének, így a teljesítés tényét az osztályfőnök a bizonyítvány és a törzslap Jegyzet rovatában a megfelelő záradék alkalmazásával rögzíti.

A program lebonyolítása

A diákok az 50 órából maximum 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozáson vesznek részt.
Az iskola lehetőséget biztosít, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan tegyenek eleget a szolgálati követelmények teljesítésének tanítási időn kívül (1-3 órában).
A közösségi szolgálat teljesítése során 1 órán 60 perc időtartamot kell érteni, melybe az oda- és visszautazás időtartama nem számít bele. Alkalmanként a diák minimum egy, maximum három óra időtartamú tevékenységet végezhet.

A közösségi szolgálat választható területei:

 • Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben.
 • Szociális és jótékonysági tevékenységek
 • Oktatási tevékenységek
 • Kulturális, közösségi tevékenységek
 • Környezet - és természetvédelmi tevékenységek
 • Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)
 • Közös sport - és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
50 órás közösségi szolgálat teljesítése tárgyában a 2014/2015. tanévben

 • Mezőtúri Református Egyházközség (5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 2.)
 • Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona II. számú telephelye "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 18.)
 • Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona I. számú telephelye "Szendy Pál" Idősek Otthona (5400 Mezőtúr, Kiss János út 6.)
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Úszószövetség (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.)
 • Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda (5420 Túrkeve, Kossuth út 15.)
 • KÓBORKA Túri Állatvédők Közhasznú Egyesülete (5400 Mezőtúr, Hajó út 22.)
 • Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete (5000 Szolnok, Mária út 38.)
 • Mezőtúr és Körzete Diáksport Bizottság - Sportegyesület (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 14.)
 • Öcsödi Református Egyházközség (5451 Öcsöd, Juhász Béni út 3.)
 • Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.)
 • Túrkeve Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona (5420 Túrkeve, Ecsegi út 13.)


Legfrissebb video

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi”
(Péld 18,17–24)

17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. 18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. 20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. 21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. 22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. 23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. 24 Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi" (21). A szó elszáll? Jézus bántó szavainkat a gyilkossággal együtt említi (Mt 5,22), és figyelmeztet, hogy felelőtlen beszédünknek önmagunkra nézve is komoly következménye van (Mt 12,36–37). Nem kellene Isten kegyelmét kérve sokkal jobban odafigyelni a beszédünkre?

RÉ 89 MRÉ 89